ไฟในห้องนั่งเล่น ควรมีการติดตั้งหลอดไฟดาวน์ไลต์ ที่ให้แสงสว่างกระจายไป
ทั่วห้อง